Heller mat enn betong

I Norge er kun 2,9 prosent dyrkbart land. Likevel blir stadig mer jordbruksmark offer for nye boliger, kjøpesenter og veier. Dette medfører en stadig økende matvareimport, i en verden der matressursene allerede er knappe.

2015 er det internasjonale jordåret. Matjord er viktig for vår videre velferd og matsikkerhet. Norge har en selvforsyningsgrad på kun 40 prosent i dag. Siste landbruksmelding la opp til en 20 prosents økning de neste 20 årene. Det er umulig å nå dette om vi fortsetter å bygge ned matjorda vår.

For De Grønne, som nå stiller valglister i kommuner over hele landet, er jordvern en svært viktig sak. I påvente av et sterke nasjonalt jordvern, vil De Grønne jobbe for å hindre nedbygging av mer matjord fra lokale posisjoner.

Dessverre gir stadig flere kommuner dispensasjoner til at jordbruksområder brukes til andre formål. De Grønne er svært skeptiske til at Fylkesmannens mulighet til å overprøve kommuneplaner for å sikre jordvernet er svekket.

Til tross for bred enighet på Stortinget om å bevare matjorda, blir den bygd ned skremmende fort. Summen av de små feltene som utbygges rundt omkring i kommunene resulterte i at 5.620 mål ble omdisponert fra landbruksjord til utbyggingsformål i 2013. Det tilsvarer om lag 600 fotballbaner på ett år. Så lenge ingen partier sier stopp, vil dette fortsette også i framtida. De Grønne har en nullvisjon for matjordtap i Norge. Vi må slutte å erstatte dyrka mark med asfalt og betong!

Hilde Opoku og Rasmus Hansson, nasjonale talspersoner, Miljøpartiet De Grønne

Bookmark the permalink.