La oss snakke om porno

Bruk av pornografi, også kalt porno, er stort både i Norge og verden for øvrig. I Norge har 90 % av befolkningen mellom 15 og 91 år sett pornografi. Psykolog Svein Øverland har uttalt at “pornografi sier mye om menn, mennesker og medienes makt”. Å se på porno er ikke farlig i seg selv, men det er ingen tvil om at porno påvirker. Det er et behov for å vise at sex er mye mer komplekst enn det en ser online.  

Tekst: Hanna Sælensminde Bolstad, Bachelor i statsvitenskap
Illustrasjon: Gislaug Østerås Sandberg, @gishlaug

Det finnes ulike definisjoner av pornografi. Fenomenet er sosialt konstruert og inneholder kulturbundne betydninger og uttrykk som endres over tid. En vanlig forståelse er at pornografi er en form for seksuelt eksplisitt materiale som viser nakne eller nesten nakne kropper i genital kontakt, og at mange bruker pornografi til å bli seksuelt opphisset.  

I tillegg til forskjellige begrepsforståelser, er holdninger til pornografi varierende. Den økende tilgjengeligheten av pornografi har bidratt til en normaliseringsprosess, både med hensyn til holdninger til og bruk av pornografi. Hvilket grunnlag mennesker har for å kunne skille mellom pornografiens fiksjon og den virkelige verden er varierende, og hvilke konsekvenser pornografien kan for enkeltmennesker, i relasjoner, og for samfunnet, er enda uvisst.  

Pornogenerasjonen 

Både produksjon og bruk av porno har økt i takt med tilgjengeligheten av digitale verktøy og medier. Tilstedeværelsen av seksualitet og dens forskjellige praksis er hverdagslig, og det som tidligere skjedde i hemmelighet ser dagens lys gjennom sosiale medier, reality-programmer og internettporno. På en slik måte kan bruk av pornografi anses som normalt, og også noe som blir oppfordret til. Mulige konsekvenser av denne normaliseringsprosessen bør diskuteres, og et eventuelt behov for et normativt skift bør debatteres.  

Ifølge teorien om seksuelle skript vil en kulturendring – her normalisering av pornografi – ha effekt på mennesker både på et interaktivt og personlig nivå. Seksuelle skript veileder vår seksuelle oppførsel, mulige og akseptable handlinger, riktige innstillinger og presumptive og legitime partnere. Da blir det vesentlig å stille seg spørsmål om nøyaktig hva som er erotisert og normalisert i porno-skriptene. Kan pornografi forme den seksuelle kulturen?  

Pornografi inneholder former for sex som får mange til å føle seg utilstrekkelige, og pornoskuespillere som gir urealistiske forventninger om hvordan en skal se ut.

I takt med dagens hyppige bruk av pornografi, øker andelen mennesker med et dårlig forhold til egen kropp og utseende. Stine Nygård, rådgiver i Sex og Politikk, sier at hennes inntrykk er at samfunnets forhold til seksualitet er blitt mer paradoksalt. På den ene siden er det en økt eksponering av kropp og sex. På den andre siden får den naturlige nakenheten så liten plass at ungdom unnlater å dusje etter gymtimen. – Det er en tankevekkende utvikling, sier Nygård.  

En seksualisert ungdomskultur 

Det har blitt vanligere å dele bilder og filmer av seg selv, venner, bekjente og andre som har sex. I tillegg ser man en seksuell adferd som ikke harmonerer med alder. Det at unge ser på porno, og har gjort det fra tidlig alder, kan skape en forventning om mer “pornofisert” sex, som trekant, firkant og analsex. Det har skjedd noe med forståelsen av hva som er normalt.  

Seksualundervisningen er utilstrekkelig ved mange skoler, og ofte tyr unge til nettet for å lære om sex og seksualitet. Brukes pornografi til å bestemme oppfatningen av hva som er normal og naturlig seksuell atferd, er det klart at det bidrar til mye feilinformasjon og myter.  

Hvis pornografi er kilden til viten om sex, er det naturlig at atferd en ser fra porno kommer til uttrykk når en selv har sex. Stine Solli, sykepleier og prosjektleder for seksualitetsundervisning ved Sex og samfunn, eksemplifiserer dette med pornografiens fremstilling av at sæd i ansiktet er digg. Pornografi inneholder former for sex som får mange til å føle seg utilstrekkelige, og pornoskuespillere som gir urealistiske forventninger om hvordan en skal se ut. For noen er deres bekymringer så store at det skaper utfordringer for eget selvbilde, seksualitet og relasjoner.  

Unge har ofte sett porno i mange år før de selv debuterer seksuelt. Hvorvidt unge med knapp seksuell erfaring klarer å skille mellom pornografi og virkelighet stiller psykolog Svein Øverland seg undrende til. Nygård sier at det ikke er overraskende at forskning tyder på at unges oppfattelse av realisme i porno påvirker forholdet mellom pornobruk og seksualitetsrelaterte holdninger og atferder. I noen studier har man til og med sett at sammenhengen mellom pornobruk og ulike faktorer er fullstendig mediert av hvorvidt ungdom opplever innholdet i pornoen som realistisk.  

Ofte separerer pornografien sex fra følelser, og viser ikke hvordan en kan sette ord på hva en liker eller å spørre om partnerens behov. Porno gir på mange måter et vrangsyn på sex. Solli mener det er et behov for refleksjon og realitetsorientering, og at fokuset bør flyttes fra seksuell prestasjon til seksuell nytelse.  

Dagens bekymringer 

Det er ikke nødvendigvis slik at det å se på porno bare er negativt. Ikke er det farlig heller. I hvert fall ikke i seg selv. Men det er ingen tvil om at porno påvirker, både den som ser på porno og andre vedkommende kan påvirke. Det som er usikkert er hvor krysningspunktet mellom positiv og negativ påvirkning befinner seg. Den pornoskeptiske delen av befolkningen presenterer i hovedsak tre bekymringer for dagens pornografibruk: seksuell aggressivitet eller seksuell vold, degradering og objektifisering av kvinner (kvinnefiendtlige holdninger), og folkehelsebekymringer (seksuell risikoatferd). Eksempelvis er bruk av kondom i pornografi sjelden kost, samtidig som forekomsten av kjønnssykdommer i Norge er stabilt høy, og også økende for noen seksuelt overførbare infeksjoner.  

De to førstnevnte ses ofte i sammenheng med det mannlige dominerte porno-skriptet. Det er ikke til å stikke under en stol at det er menn som, generelt sett, både er målgruppen til og storforbrukerne av porno. På et generelt, sosioseksuelt nivå vet man at pornografi er en integrert del av det mannlige seksuelle skriptet, som igjen virker som en viktig, for ikke å si avgjørende, bekreftelse på maskulinitet. Et vanlig bilde i pornografien er en reversering av det moderne kvinnesynet – kvinnen er ofte underlagt den dominerende mannen. Porno har en tendens til å legitimere og forsterke et ujevnt og fordomsfullt syn på seksualitet og forholdet mellom kjønnene. Skildringer av underordnethet, nedbryting og seksuell vold er vanlig. Porno kan ikke separeres fra implikasjonene og konsekvensene av relasjonene mellom kjønnene i samfunnet.  

Spørsmålet blir om søk og preferanser på pornografi er en del av personen, eller om grensen går der de faktisk handler i den virkelige verden. Fører eksponering for en viss form for seksuell stimuli – voldelig eller avvikende – til voldelig eller avvikende atferd blant individer som ikke i utgangspunktet er tilbøyelig for slik atferd?  

Sjalu på porno 

Selv om en i dag ser en økende bruk av pornografi blant kvinner og i relasjonelle kontekster, regnes porno å være et seksuelt domene for menns seksualitet. Som oftest er ikke dette et problem, så lenge pornobruken – når man er i et forhold –  er et supplement og ikke et substitutt for partner-sex. Begynner en å foretrekke porno fremfor sex, eller at pornoen representerer aktiviteter partneren savner i forholdet, kan det oppstå et press, sjalusiproblemer og en følelse av at en ikke er god nok, som kan gå direkte på selvfølelsen til partneren. For noen kan porno være et mer tilfredsstillende substitutt for det ekte og virkelige, og fungere som en arena for å unngå intimitet og distansere seg fra det sosiale, personlige og intime. Kan pornografi gjøre oss “kjærlighetsudyktig”? 

Et kompenserende medium 

Den delen av befolkningen som har mer positive holdninger til pornografi, hevder at porno kan fremme en sunnere seksualitet uten skyld og skam. Disse mener at pornografiens verden er nettopp et sted uten fordommer og stigma, der en kan eksperimentere med uvanlige seksuelle preferanser og seksuell atferd som av mange kan regnes å være pervers. Slik kan personer hvis seksuelle smak avviker fra normen, så vel som de som ønsker å skjule sin seksuelle aktivitet – selv om den kan være mer normativ – vende seg til internett som et middel for å utforske sider av sin seksualitet. Finnes det seksuelle fantasier om det, så finnes det også porno for det. Innvendinger til denne holdningen kan være av pornografi kan virke avviksforsterkende.  

Porno kan også tiltrekke seg personer med funksjonshemninger og folk med lavere sosiale ferdigheter. Personer som av ulike årsaker hindres i å handle på viktige sider ved sin seksualitet i virkeligheten, kan bruke porno for å utforske viktige sider ved egen seksualitet.  

Kausale årsaksforhold 

Seksualitet som sosial og kulturell konstruksjon kan fungere både som avhengig og uavhengig variabel. – Det er viktig å være klar over at når det kommer til å vurdere hvordan pornografi påvirker individet og dets seksuelle eller romantiske forhold, kan en ikke si noe om kausalitet, understreker Nygård. Hun trekker fram diskusjonen om sammenhengen mellom pornobruk og seksuell aggresjon. Pornobruk kan føre til at individer blir mer seksuelt aggressive, både når det gjelder språkbruk og fysisk vold. Samtidig kan det være at de som er mer tilbøyelig til å være seksuelt aggressive i større grad bruker porno enn dem som ikke er det. Det er også viktig å være observant på at pornografi blir definert vidt forskjellig i ulike studier, og det er dermed usikkert hvorvidt studiene faktisk undersøker det samme fenomenet.  

Å feie pornopraten under teppet 

Den moralske panikken har en tendens til å prege den offentlige debatten. Seksualitet er komplekst, og både biologiske, intrapsykologiske, interpersonlige og sosiokulturelle faktorer – ikke bare pornografien – regulerer seksuell atferd. Problemet er når pornografien får definisjonsmakt over seksualiteten.  

Der seksualitet er omgitt av stillhet, eksisterer pornografien i et slags vakuum. – “Alle” har et forhold til porno, men “ingen” snakker om det, sier Nygård, og forteller at skammen og tabuet knyttet til pornobruk uten tvil er en del av problemet. Forskning viser at det å informere om at porno er fiksjon, samt det å opplyse om de skadelige virkningene av seksuell aggresjon, kan dempe pornoens innvirkning på seksuelt aggressiv atferd. Så lenge vi feier pornopraten under teppet, kommer unge fremdeles til å bruke porno som kilde for seksualitetsundervisning uten å ha nevneverdige motvekter. For mange går dette bra. For andre går sexliv, forhold, selvbilde og grenser i stå. Hvem som ender i hvilken kategori er vanskelig å forutse. Derfor er det viktig at vi snakker om porno, både på samfunns- og individnivå. 

Bookmark the permalink.