Nei til kutt i internasjonalt rettede studieprogrammer

  Tekst: Kristina Muñoz Ledo Klakegg, Internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet ved UiO.

Vi trenger en høyere utdanningssektor som følger den internasjonale etosen i akademia med handling. Det må satses på internasjonalt rettede programmer og språkfag, spesielt siden oppslutningen for internasjonalisering er synkende i- og utenfor akademia.

Har vi rom for internasjonale perspektiver i utdanningen vår, solidaritet med studenters kamper i andre land og inkludering av internasjonale studenter på våre campuser? I samfunnet er vi vitne til frykt for konsekvensene økt migrasjon og innvandring kan ha for den etniske, «rene» kulturen. Vi ser også en økt oppslutning for populistiske partier og populistisk retorikk. Det påstås at velferdsgodene må begrenses til våre egne, innenfor nasjonale grenser. Vi så en slik moralsk panikk utbre seg i media senest i oktober 2016. Det ble konstatert at antallet internasjonale studenter som ble tatt opp ved norske universiteter ikke var bærekraftig og tok plassene fra norske studenter i studentboligkøen. Kan solidaritet mellom studenter over landegrenser kun utøves når vi har mye til overs og ikke opplever nasjonale utfordringer? Eller kan solidaritet på tvers av landegrenser gjøre det lettere å komme gjennom dem?

8r8OL5NtTkwllcqlf-0yhx5ZjWCGzJsae1a02xjSDyI

Foto: Studentparlamentet ved UiO/ Line Willersrud

Et mangfoldig akademia
Akademia er internasjonal av natur. Kunnskapsproduksjon- og formidling kan ikke begrenses til landegrenser. Å sørge for mobilitet blant studenter og forskere er utøvelse av akademisk frihet. Det fører til perspektivmangfold og økt kvalitet i forskning og utdanning. Dette er verdier som rår sterkt i akademia. Men følger vi den internasjonale etosen i akademia med handling?

Berikende internasjonalisering
Kandidatundersøkelsen viser at arbeidsgivere anser andre faktorer enn internasjonal erfaring i utdanning som viktige ved ansettelse. Her har vi en oppgave å gjøre i å formidle hvilken verdi internasjonalisering har for studentene. Studiebarometeret viser at fra en skala fra 1-5 oppgir UiO studenter 1,8 i snitt at de deltar på faglige aktiviteter med andre internasjonale studenter. I samme undersøkelse ser vi at UiO-studenter oppgir 2,7 i snitt at de opplever internasjonale studenter som berikende for fagmiljøet. Det er en direkte sammenheng mellom de studentene som opplever internasjonale studenter som verdifulle for læring og de som deltar på faglige aktiviteter med internasjonale studenter. Det er altfor få som faktisk deltar i et internasjonalt læringsmiljø og som derfor ser nytten av dette.

Nedleggelser 
Det siste året ser vi at flere programmer med et internasjonalt fokus er nedleggelsestruet eller allerede har blitt nedlagt på universitetet. Med tanke på den lave oppslutning internasjonalisering i akademia og i samfunnet har, er det viktigere enn noensinne at vi satser på å bevare de internasjonalt rettede programmene på Universitetet i Oslo. Det siste året har vi sett at Peace and Conflict studies-programmet er nedleggelsestruet. Bacheloren i Latin-Amerika studier skal legges ned og det stilles spørsmål ved om fagmiljøet skal videreføres. Det har blitt lagt ned flere emner innenfor undervisning i portugisisk, til tross for at Brasil er et strategisk samarbeidsland innenfor høyere utdanning utvalgt av staten i Panorama-strategien. Det viktig å fortsette og utvikle uavhengig kunnskap innenfor Latin-Amerika studier og utdanne en kritisk masse med slik kunnskap. Peace and Conflict Studies (PECOS) er ett av få internasjonalt rettede masterprogrammer på det Samfunnsvitenskapelige fakultet. Det tar opp studenter fra hele verden og har en opptaksrate på 9.7 prosent. PECOS fokuserer på fredsforskning, et område Norge har et komparativt fortrinn innenfor, og bidrar i stor grad til å realisere UiO sine mål i strategi 2020 om å løse globale utfordringer og utvikle UiO til et internasjonalt universitet i første klasse. Skal vi øke oppslutningen for internasjonalisering er svaret å internasjonalisere mer og bedre, ikke å kutte i studieprogrammer!

Kan solidaritet mellom studenter over landegrenser kun utøves når vi har mye til overs og ikke opplever nasjonale utfordringer?

Kostnadsintensive fag
Argumentene for nedleggelse av PECOS er at det er et dyrt program å drive per capita student, spesielt når Institutt for statsvitenskap går i underskudd. I nedleggelsesforslaget til PECOS følger ikke handlingen UiOs prinsipper. I strategi 2020 står det skrevet at «kvalitet vil bli gitt en høyere prioritet når dimensjoneringen av studieprogrammer og forskningen blir avgjort». Nedleggelsesforslag til PECOS setter spørsmålstegn ved om UiO er i stand til- og om finansieringssystemet til Kunnskapsdepartementet gir uttelling for- å drive selektive studieprogrammer av høy kvalitet. Det samme kan sies om språkfag. De er kostnadsintensive og det utrykkes uro rundt den synkende oppslutningen for fagene både i videregående og høyere utdanning. Språk og områdekunnskap gir kunnskap om kultur, normer, historie og verdier på tvers av landegrenser. Dette er viktig kompetanse for å unngå konflikt og radikalisering, skape gode relasjoner mellom land og for næringsliv.

Behov for satsing
Vi trenger språkfag som gir verktøy for å kunne leve i en globalisert verden. Vi trenger internasjonale programmer som PECOS som bringer flinke kandidater fra verden inn og som besvarer viktige spørsmål om sikkerhet og hindring av krig. Til tross for at programmene er kostnadskrevende er de kritiske. Vi kan ikke gå den veien at vi legger dem ned. Realfagssatsningen var politisk motivert fra næringsliv og stat. En satsning på internasjonale programmer og språkfag vil også kreve politisk motivasjon fra stat og høyere utdanningsinstitusjoner til å løfte dem opp og øke oppslutning om dem. Vi trenger at myndigheter setter inn et ekstra støt og at høyere utdanningsinstitusjoner signaliserer at de prioriterer dem ved å be om hjelp der den eksisterende finansieringen ikke strekker til.

 

[toggle title=”Les mer her:” load=”show”]
https://www.nrk.no/norge/utlendingene-tar-studentboligene-1.13196968
http://www.nokut.no/no/Studiebarometeret1/
http://www.nokut.no/no/Studiebarometeret1/
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2016/08/protesterer-mot-kutt-i-portugisisk.html
https://www.uio.no/om/strategi/Strategi2020Norsk.pdf[/toggle]

 

 

 

Bookmark the permalink.